תקנון אתר

»תקנון אתר
תקנון אתר 2021-06-22T15:28:27+03:00

החנות משמשת כחנות אלקטרוני לרכישת מוצרי תכשיטים ו על ידי ציבור הגולשים באינטרנט
בישראל.

תנאי מוקדם לתוקף הרכישה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.
או מזומן בחנות הרשת.

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בחנות, התקנון מהווה חוזה
התקשרות מחייב בינך לבין ליברטה תכשיטים ויהלומים לכל דבר ועניין.

הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.

גלישה בחנות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בה, מבטאת את הסכמתך
לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון.
לפיכך אם אינך מסכים לחלק ו/או לכל תנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות.

תנאי תקנון זה עשויים להשתנות מעת לעת והחנות שומרת על זכותה לעדכן ו/או לשנות אותם
ו/או לבטלם, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

אנא הקפד להתעדכן בהוראות התקנון לפני כל רכישה בחנות.

השימוש בלשון זכר בתקנון ו/או בכל מקום אחר באתר נעשה מטעמי נוחות בלבד וכל מקום
בתקנון זה ו/או באתר בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

ניתן להזמין ללא הגבלה פריטים מכל מוצר ללקוח, אלא אם צוין אחרת בתוך פירוט המוצר.

הזכות/כשרות להשתמש באתר
כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן רשאי להירשם לאתר על מנת לבצע
רכישות:

המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, באופן ובהיקף התואמים את הרכישות שביצע בפועל.
המשתמש מצהיר ומאשר כי הוא כשיר לביצוע הרכישות ורשאי להתקשר בהן עם החנות.

לבצע ו/או שקיבל את הסכמת אפוטרופסיו הטבעייםו/או החוקיים לביצועה. אסורה
הקנייה מתחת לגיל 18.

המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי, או בינלאומי תקף שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות
כרטיסי האשראי (להלן: "כרטיס אשראי").

המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

המוצרים המוצעים באתר

עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג "דף מכירה".
דף המכירה כולל את שם המוצר או השירות המוצע למכירה, המחיר, מחיר המשלוח
ואת המחיר כולל דמי המשלוח.

התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד.
ייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצר לבין התמונה.
בכל מקרה של סתירה בין המפרט בפועל לבין המתואר בתמונה, המפרט בפועל יהיה המפרט המחייב.

 החברה אינה רשאית להחזיק את כל מלאי האתר ודגמי התכשיטים שמופעים באתר.

למידע על נפחים, קיבולות, שטח אחסון, זיכרון נגיש ועוד לחץ/י כאן.

הנתונים הינם בכפוף להגדרות היצרן לרבות גודל/נפח, מדידה, ומדדית המוצר ואושר
למכירה בישראל על ידי היצרן/יבואן.

האחריות לכל מוצר הינה בהתאם למצוין בתעודת האחריות ו/או הרשום בחשבונית לכל מוצר
לפי
(להלן: "הסניפים"). בסניפים ניתן לשלם בכרטיסי אשראי ו/או במזומן.

ניתן לבצע הזמנה/רכישה גם מכל אחד מהסניפים.
לא כל המוצרים אשר מוצגים באתר זמינים באספקה מידית בכל הסניפים. ניתן לברר זמינות

המחירים הנקובים באתר תקפים עד לסוף יום העבודה בלבד.

המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ.

המחירים באתר מתעדכנים מעת לעת ולפיכך עלולים להיווצר פערים בין מחירי המוצר באתר
לבין מחיריהם באתרים אחרים, המופעלים על ידי צדדיים שלישיים, המפנים אל האתר.
המחיר הקובע הוא מחיר המוצר/ים באתר.

קבלת המתנה, במוצר/ים של קנה-קבל, בכפוף למלאי הזמין בסניף.

ביטול עיסקה  בהתאם לחוק להגנת הצרכן התשמ"א  1981- ומדיניות החזרת מוצרים

עסקה לרכישת תכשיט, שמחירו לא עולה על 3,000 ש"ח, ניתן לבטל מיום הרכישה ועד תום יומיים שלאחריו (שאינם ימי מנוחה).

מעל סכום 3,000 ש"ח יינתן זיכוי תמורת החזרת התכשיט בתוך יומיים מיום הקניה בהתאם לחוק הגנת הצרכן.

מועד אחרון לביטול העסקה: ניתן לבטל את העסקה מיום הרכישה ועד תום שני ימים שלאחריו שאינם ימי מנוחה.

דמי ביטול עקב חרטה: 5% או 100 ₪ (הנמוך מביניהם)
ביטול עסקה לא יחלו על טובין שיוצרו במיוחד עבור הצרכן. ולא יתקבל זיכוי כספי.

תכשיטים שיצורו בעיצוב אישי או שינוי בתכשיט הקיים במלאי עבור הלקוח, לא ינתן זיכוי.

החברה אינה אחראית על נזק / אובדן היהלום המרכזי (המלצה: לבטח את המוצר)

אין האחריות תקפה אם נעשה שימוש לא ראוי בתכשיט בכל דרך שהיא.

המחיר הקובע הסופי של המוצר הינו בהתאם ובחופף לרגע רכישת המוצר ואישור של
חברת האשראי.
לא ניתן יהיה לשנות החיוב לאחר ביצוע העסקה, גם ובמידה שהמחיר באתר השתנה.

חברת ליברטה תכשיטים ויהלומים מתחייבת על בטוחות האתר ועל אמצעי התשלום.
האתר מתחייב להיות מקום מרחב מוגן לשימוש האשראי דרך דפים מאובטחים.
חשוב לציין שפרטי האשראי אינם נשמרים באף מקום, אך ורק לצורך העסקה הנרכשת.

ליברטה תכשיטים ויהלומים שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות
באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים
להלן: אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי הפריט אזל מהמלאי.
אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש.
בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.
המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת
הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בליברטה תכשיטים ויהלומים
ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג אחר כלשהו אם לפי דעת החברה,
בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג.
בהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים שרכש באתר לצד ג כלשהו.
המשתמש, מחמת כח עליון אין באפשרות ליברטה תכשיטים ויהלומים לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים
ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה.
בסעיף זה כוח עליון משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות,
חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.
בנסיבות כאמור רשאית ליברטה תכשיטים ויהלומים לבטל את העסקה או להציע למשתמש פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה
ובהתאם לנסיבות הביטול.
בוטלה מכירה כאמור ליברטה תכשיטים ויהלומים לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם
למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.